در حال بارگزاری...
baner logo logo

نگاهی به حجم گردش مالی صنعت مبلمان و دکوراسیون ایران

گردش مالی یا اصطالحا financial cycleمفهوم کلان مهمی درهرصنعت تجارت بزرگ و حتی کوچک درجهان استگردش مالی به شما می گوید که موازنه تجارت شما دراین بخش خاص چگونه است و حجم سود ضرر سرمایه درگردش و پویا سرمایه خوابیده همه همه دربسته گردش مالی مشخص می شوندمثلا درسال 2016 فقط گردش مالی بخش مبلمان ایران به ععد 500 میلیارد دلار طبق پیش بینی ها مالی رسیدو این عدد معنادار نشان می دهد که صنعت مبلمان چقدر در گردش مالی کلی اقتصاد ایران رول کلیدی را بازی می کندو خود به تنهایی زیرگردش های مالی بخش های بسیاری را هم در بردارداکثرسرمایه گذاران تجار و دلالان حوزه مبلمان دکوراسیون برایشان مشخص شدن عدد دقیق گردش مالی مهم است.لذا هرمجموعه ای این عدد را آخر سال مالی خود استخراج می کندالبته اول هر سال مالی پیش بینی های از گردش مالی می کنندکه یا محقق می شود یا محقق نمی شودخود بخش صنعت و تجارت مبلمان و دکوراسیون ایران به زیر بخش های متعددی نظیر صنعت چوبصنعت پارچهصنعت شیشه هم تقسیم می شود و جان گرفتن گردش مالی سریع و بالا درصنعت مبلمان حجم و سرعت سرمایه درگردش تمام این بخش ها را هم ناخوداگاه در بر می گیردتزریق منابع جدید در بسیاری از مجموعه های فعال در این حوزه صرفا برای افزایش حجم سرمایه درگردش و قاعدتا افزایش سود آوری استاما دراین سالها بعلت رکود اقتصادی کلی حاکم درایران،بخش صنعت مبلمان همچنان سود ده بودن خودش را حفظ کرده و این نشان از قوام و ریشه یافتن عمیق این بخش داردخیلی اوقات گردش مالی صنعت مبلمان کشورهایی نظیر ترکیه و ایتالیا بعنوان رقبای ما با ایران مقایسه می شوداما نکته تامل برانگیز این است که سود حاصل از این گردش مالی این کشورها از فروش خالص نفت ما دریک سال بیشتر است.و این تنها یک بخش از هزاران بخش اقتصادی آنهاستگردش مالی هم روزانه هم ماهانه هم سالانه و هم چند ساله قابل تعریف است و هرم اقتصادی و رشد یا نزول اقتصادی شما را بوضوح روی نمودار می برد و شما می توانید علل کاهش یا افزایش گردش مالی خود را دربرخی ماهها روزها ساعات خاص بوضوح شفاف استخارج کنیدگردش مالی از هدف گذاری مالی سرچشمه می گیردImage result for financial cycle بدون هدف گذاری و هدف زدن مالی شما هرگز به سمت افزایش سرمایه درگردش و قاعدتا سود خالص افزایش یافته ناشی از آن حجم از سرمایه نخواهید رفتبرگشت سرمایه بهمراه سود از حجم سرمایه درگردش مورد انتظار تاجر یا کارفرمای این بخش استاما بعلت ناپایداری اقتصادی ایران و نوسانات زیاد بعضا محقق نمی شود. سرمایه خوابیده نقطه مقابل سرمایه در گردش استکه ی می تواند وارد جریان سرمایه درگردش شود یا همچنان سرمایه خوابید بلا استفاده باقی بماند