در حال بارگزاری...
baner logo logo

معرفی نرم افزار چیدمان و دکوراسیون درکامپیوتر

امروزه چیدمان و دکوراسیون جایگاه علمی تر و تخصصی تری نسبت به گذشته یافته است.درهمین راستا نرم افزارهای زیادی درزمینه چیدمان و دکوراسیون  هم توسعه پیدا کرده انداما بسیاری از آنها مخصوص متخصصین رشته معماری استاما دراین میان،نرم افزارهایی هم وجود دارند که کاملا عمومی وقابل استفاده برای همگان است که بتوان لذت دکوراسیون و چیدمان را در تنوع حالات بالا در رایانه تجربه و شبیه سازی کرداین بسیار عالی است که شما چیدمان خود راقبل از پیاده سازی  عملی در رایانه ببیند و قبل از اینکه وقت انرژی صرف کنید بدانید چیدمان شما درواقعیثت چه خواهد بودبخصوص افرادی که می خواهند درچیدمان دریک فضای مشخص محدود از شبیه سازی های دقیق کامپیوتراستفاده کننددراین راستا ما دراینجا یک نرم افزار جالب کاربردی جدید که سهولت دراستفاده برای عموم را دارد را جهت آموزش شبیه سازی چیدمان و دکوراسیون معرفی می کنیم که درنوع خود فوق العاده است.یکی از تعاملی ترین این چیدمان ها عبارت است از:Planner 5D Stunning Graphics Roomstyler 3D Home PlannerIkea Home Planner Tools منبع:http://freshome.com/10-best-free-online-virtual-room-programs-and-tools/